444 60 97 info@abatcerrahi.com.tr Kavaklı Mah. İbrahim Müteferrika Cad. No: 3 Beylikdüzü / İSTANBUL

KVKK

ÖZEL ABAT TIP MERKEZİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSU                                                                                                                                                                                 

Kişisel Verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Özel Abat Tıp Merkezi tarafından,6698 sayılı Kişisel Verilerin korunması Kanunu(“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.                                                                            

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI                                                                                                                                       

Sağlık durumunuza ilişkin olan bilgileriniz de dahil olmak üzere kişisel verileriniz, başta Tıp merkezi nezdindeki sağlık personelinin sizlere sunduğu tedavi ve bakım hizmetlerini sunabilmeleri, tıbbi ihtiyaçlarınız doğrultusunda doğru tedavilerin uygulanabilmesi, uygulanan tedaviler sonrası durumunuzun izlenmesi; tıbbi hizmetlere ilişkin faturalama, muhasebesel raporlama ve sigorta işlemlerine ilişkin süreçlerin yürütülebilmesi; Tıp merkezinin sunduğu hizmetlerin kalitesinin artırılması ve denetlenmesinin sağlanması; Tıp merkezinin ve hizmetlerinin tanıtımı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile Tıp merkezinin hukuki, sözleşmesel ve fiziki güvenliğinin sağlanması amaçları olmak üzere, aşağıda yer alan amaçlar dahilinde işlenebilmektedir;   

– Tıp merkezi faaliyetlerinin planlanması ve icrası, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,                                       

– Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası, etkinlik yönetimi süreçlerinin işletilmesi,                                                          

– Tıp merkezi faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve icrası.                                                                                                                                                                                 

 Tıp merkezimizin sunduğu sağlık hizmetlerinden faydalanmayan ancak ileride faydalanabilecek veri sahiplerinin kişisel verileri, Tıp merkezinin tanıtımı hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve bu ilgililerin faydalanabileceği tedavi hizmet bedellerinin hesaplanarak kendilerine bildirilmesi amacıyla işlenebilecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                  

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI                                                                       

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde, Tıp merkezimiz tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda, sağlık durumunuz hakkında konsültasyon amacıyla Tıp merkezi dışındaki yerli veya yabancı doktorlara ve sağlık personeline, sigorta işlemlerinin gerçekleştirilmesi adına sigorta şirketlerine, Tıp merkezimize hizmet veren aracı kuruluşlar ile tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili gerçek ve tüzel kişilere aktarılabilecektir:                               

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ                                                                                      

Kişisel verileriniz Tıp merkezimiz tarafından yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla ve fiziksel ortamda doldurulan matbu formlar veya anketler, Tıp merkezinde gerçekleştirilen tıbbi testler, muayeneler ve ölçümler ya da doktorlar veya diğer Tıp merkezi personelleri ile gerçekleştirdiğiniz iletişimler dahilinde; elektronik ortamda ise e-postalar, web sitelerimiz, esağlık uygulamamız, sosyal medya hesaplarımız veya çağrı merkezimiz gibi

elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında vereceğiniz açık rızanız ve aynı maddenin 2. fıkrasının (c) bendindeki “sözleşmenin kurulması veya ifası”, (ç) bendindeki “hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunluluk”, (e) bendindeki “ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ” ve (f) bendindeki “meşru menfaati gerçekleştirilmesi için veri işlenmesinin zorunlu olması” ile Kanun’un 6(3) c.2’de yer alan “kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi  hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi” kanuni veri işleme şartları uyarınca işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenecektir.

5.KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,                                                                                                        

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,                                                                      

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,